Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési Tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Invention Factory Development Kft. (1165 Budapest, Koronafürt utca 46/B 4. em. 3.; Cg.: 01-09-284990, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (továbbiakban adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban foglaltaknak, a hatályos nemzeti jogszabályokban előírtaknak, valamint az Európai Unió által lefektetett szabályoknak.

Az adatkezelési tájékoztató kialakításakor az adatkezelő alapnak tekintette az „Infotv.” (2011. évi CXII. törvény), a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (2017. évi LIII. törvény) szóló jogszabályokat, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (GDPR).

Az adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos irányelvei folyamatosan elérhetőek a www.inventionfact.com címen.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor megváltoztassa, mely aktuális adatkezelési tájékoztató minden esetben a honlapon megtekinthető.

Az Invention Factory Development Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, mely során azokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági-, technikai- és egyéb intézkedést, mely ezen adatok biztonságát garantálja.

A Társaság a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény („Felnőttképzési tv.”) rendelkezései alapján felnőttképzőnek minősül, bejelentési kötelezettségének eleget tett, nyilvántartási száma az alábbi: B/2020/008099

2. Az adatkezelő adatai

Cégév: Invention Factory Development Kft.

Székhely: 1165 Budapest, Koronafürt utca 46/B 4. em. 3.

Cégjegyzékszám: 01-09-284990

Adószám: 25710263-2-42

Telefonszám: + 36 70 373 9962

E-mail: [email protected]

3. Az adatkezelés irányelvei

Az Invention Factory Development Kft. a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az átláthatóság elvének megfelelően, a hatályos jogszabályok alapján végzi.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben kezelhető, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát. Ennek keretében a Invention Factory Development Kft. az adathordozó szervereinek magas szintű biztonságáról folyamatosan gondoskodik.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja az ajánlatkérések megválaszolása és a szolgáltatások nyújtása, mely esetekben a személyes adatok kezelése a szerződés és szolgáltatás teljesítése miatt szükséges.

Az adatkezelés jogalapja egyéb esetekben az Igénybe Vevő önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása ahhoz, hogy az www.inventionfact.com internetes oldal használata során az általa megadott, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

A Felnőttképzési tv. 21. § (1) bekezdésében foglalt jogalap szerint a Társaság jogosult a képzés lebonyolítása érdekében kezelni a résztvevők 5. pontban meghatározott személyes adatait.

5. A kezelt személyes adatok köre a szolgáltatás igénybevétele, szerződéskötés esetén

A szerződés teljesítése céljából az alábbi személyes adatok bekérése történik (szerződéskötés során):

Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek esetén:

 • e-mail cím
 • telefonszám
 • kapcsolattartó neve

Természetes személyek esetén:

 • név
 • telefonszám
 • e-mail cím

A fent felsorolt, személyes adatok bekérésének célja:

 • e-mail cím: az adatkezelő a szerződés teljesítése során írásban visszaigazolhatja a szerződő fél részére az egyeztetett időpontokat, a szerződés teljesítésével összefüggő dokumentumokat küldhet, illetve a szolgáltatás teljesítéséről szóló számlát is ily módon küldheti meg
 • telefonszám: a szerződés teljesítése során szükséges lehet telefonos egyeztetés, hogy az adatkezelő a szerződést milyen előre egyeztetett időpontban teljesítse 
 • név/kapcsolattartó neve: a szerződés teljesítése során szükséges lehet telefonos egyeztetés, hogy az adatkezelő a szerződést milyen előre egyeztetett időpontban teljesítse a szerződött fél telephelyén (helyszíni munkavégzés) és hogy ezt az időpont egyeztetést kivel kompetens megtenni az adatkezelő.

Az adatkezelő fentiek alapján a minimális adatokat kéri, melyek a szolgáltatás- és a szerződés teljesítéséhez szükségesek. Az adatkezelő a fenti adatokat a szerződés lejártát követő ötödik év végéig tárolja, amennyiben a szerződéses partner nem rendelkezik másként.

Az internetes oldalt a felhasználó személyének és személyes adatainak felfedése és megadása nélkül megtekintheti, viszont a szerződés megkötéséhez a fenti személyes adatok megadása szükséges. A Weboldalon keresztül egyes szolgáltatások, információk (pl. a Társaság által készített tanulmányok teljes szövegének elérése) kizárólag regisztrációt követően érhetők el.

A megadott személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a felhasználó a felelős. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő a birtokába jutott személyes adatok részét vagy egészét harmadik fél részére sem díjmentesen, sem díjazás ellenében nem adja át.

Bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén – a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, így a hatóság, bíróság adatok átadására irányuló kérelmét az adatkezelő nem tagadhatja meg.

A Társaság a Felnőttképzési tv. 21. § (1) bekezdése alapján a képzés lebonyolítása érdekében az alábbi személyes adatokat kezeli:

a képzésben részt vevő személy

 • természetes személyazonosító adatait,
  • nemét,
  • állampolgárságát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,
  • lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,
  • társadalombiztosítási azonosító jelét,
  • adóazonosító jelét,
  • a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy
  • végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
  • a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
  • a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

Ezen adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

A Társaság a Felnőttképzési tv. 15. § (1) bekezdése alapján a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén

 1. a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,
 2. – ha a képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában annak továbbítását nem tiltotta meg – a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére, vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében, amennyiben ezt az érintett nem tiltja meg a Társaság részére. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdését, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig kell eleget tenni.

Abban az esetben, ha a Társasággal jogi személy szerződik, a képzésben résztvevő természetes személyek hozzájáruló nyilatkozatának beszerzéséről a jogi személy köteles gondoskodni, ennek hiányában köteles segítséget nyújtani a hozzájáruló nyilatkozatok beszerzéséhez.

6. A kezelt személyes adatok köre árajánlatkérés esetén

Az internetes oldalon lehetőség van konzultációt és ajánlatot kérni egy űrlap segítségével, mely során a weblap felhasználója megadhatja az alábbi személyes adatait.

Ajánlat kérése céljából az alábbi személyes adatok bekérése történik:

Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek esetén:

 • e-mail cím: megadása kötelező, hogy az ajánlatkérővel fel tudjuk venni a kapcsolatot valamilyen fórumon, személyes találkozót tudjunk egyeztetni vele, és a leírt igényei alapján részére ajánlatot tudjunk adni
 • kapcsolattartó neve: megadása nem kötelező, de javasolt lehet, hogy az egyeztetéshez kit lehet az adott vállalkozásnál felkeresni
 • cég neve: megadása nem kötelező, de javasolt lehet a pontosabb ajánlat adáshoz
 • cég mérete: megadása nem kötelező, de javasolt lehet a pontosabb ajánlat adáshoz

Természetes személyek esetén:

 • név:
 • telefonszám
 • e-mail cím

Adatkezelő nem szerződött partnerei – érdeklődők, ajánlatkérők – által megadott személyes adatok 90 naptári nap után törlésre kerülnek.

Azon felhasználóval, aki nem fogadja el a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, az Invention Factory Development Kft. nem veszi fel a kapcsolatot, illetve ezen felhasználók adatainak kezelésére semmilyen formában nem kerül sor.

7. Technikai adatok, az adatok fizikai tárolási helyei

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai- és szoftver eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok titkosítva legyenek, sértetlenek, tájékoztatás kérés esetén rendelkezésre álljanak és védve legyenek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés és véletlen megsemmisülés ellen.

A honlap html kódja az Invention Factory Development Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szerver segíti a honlapon a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok független auditálását. A webanalitikai szolgáltató az Invention Factory Development Kftt. megbízásából személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) végzi, a Google Analytics szolgáltatásának keretében. Info: www.google.com.

A felhasználó személyes adatai (melyek lehetnek: név, e-mail cím, telefonszám) az alábbi módokon kerülhetnek adatkezelő birtokába: egyrészt a www.inventionfact.com internetes oldalon ajánlatkérés, illetve az itt elérhető szolgáltatások, események elérése, valamint hírlevélre történő feliratkozás érdekében szükséges regisztráció során megadott adatokkal, másrészt szerződéskötés során megadott (e-mail cím, telefonszám, név, kapcsolattartó név, cég neve, cég mérete), illetve e-mailben küldött megkereséssel, mint árajánlatkérés, érdeklődés.

Adatkezelő nem szerződött partnerei – érdeklődők, ajánlatkérők – által megadott személyes adatok 90 naptári nap után törlésre kerülnek, ezt követően a felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azonosításra alkalmatlan, anonimizált módon statisztikai célból kezeli.

8. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Adatkezelő által kezelt személyes adatok adattovábbításra nem kerülnek. Adatkezelő a szolgáltatás teljesítése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe, akik az alábbiak lehetnek:

 1. MAXER Hosting Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-013763, adószám: 13670452-2-08, email:  [email protected]) tevékenység: szerver és domain üzemeltetés.
 2. Webpro Agency Kft. (székhely: 1134 Budapest, Klapka utca 17., cégjegyzékszám: 01-09-181392, adószám: 13572299-2-41) tevékenység: online marketing szolgáltatások.
 3. Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC, székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) – tevékenység: e-mail útján végzett marketing tevékenység.
 4. Ujvári Gergő Péter, egyéni vállalkozó, Plancorner (cím: 2370 Dabas, Szent István út 53., adószám: 55587334-1-33, nyilvántartási szám: 54292640) tevékenység: webfejlesztő és üzemeltető szolgáltatások.

Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz az Invention Factory Development Kft. munkatársai férnek hozzá, akiknek a szolgáltatás biztosítása érdekében ehhez szorosan feladatuk fűződik. Adatkezelő munkatársai írásban vállalják, hogy a tudomásukra jutott személyes adatokat nem továbbítják és azt jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint, a legnagyobb körültekintéssel kezelik és azt harmadik fél tudomására sem munkaviszonyuk fennállása alatt, sem később nem hozzák.

Az Invention Factory Development Kft. minden munkatársa a hatályos előírásokat ismeri és az ezzel kapcsolatos ismereteit munkája során a legnagyobb körültekintéssel alkalmazza. Adatkezelő munkatársai részletes információkat kapnak az adatkezelések módjáról, szabályairól és az őket érintő teendőkről.

9. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti azok helyesbítését, törlését, visszavonását, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adatkezelő elérhetőségein, elsősorban írásban az [email protected] címen.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, GDPR 13-14. cikkeiben említett valamennyi információt és a 15-22., illetve 34. cikkek szerinti tájékoztatást átlátható, egyértelmű, közérthető, könnyen hozzáférhető formában nyújtsa.

 A felhasználók a honlapon egyes szolgáltatásokat kizárólag regisztrációt követően érhetnek el. A regisztrációs folyamat során felhasználónév és jelszó megadása kötelező, mely a későbbi bejelentkezések során szükséges. A regisztráció során kialakított személyes profil segítségével tudják a felhasználók az általuk megadott személyes adataikat ellenőrizni.

A tájékoztatás kiterjedhet a felhasználó adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozók nevére, címére, tevékenységére.

Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésre a lehető legrövidebb időn belül válaszol, de legkésőbb 25 napon belül, írásban.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett bármikor kérheti adatai törlését, amennyiben adatkezelő átadta valamely adatfeldolgozó részére a személyes adatot, úgy tájékoztatnia szükséges az adatfeldolgozót is, hogy az adatokat töröljék.

A törlés az alábbi esetekben indokolás nélkül fennáll: 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, tárolták, 
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, 
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján, közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, 
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelő valamennyi személyes adatot, melynek felvétele és tárolása az érintett hozzájárulásával történt, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, érintett hozzájárulásának visszavonását, törlésre vonatkozó igényét követően is kezelheti. Adatkezelő a hozzájárulás alapján tudomására jutott személyes adatokat külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában megőrzi.

Adatkezelő ezen felül a törlésre irányuló kérelem ellenére szintén megőrzi azokat a személyes adatokat, melyek a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódóan követelés behajtásához szükségesek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését), 
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével, csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt géppel, olvasható formátumban (pl.: .doc, .xls) megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, a személyes adatot átvevő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás céljára történik, illetve a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást rövid időben belül, de legkésőbb 15 napon belül megvizsgálja és az érintettet írásban tájékoztatja annak megalapozottságáról. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogorvoslattal élhet.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

10. Bírósághoz fordulás joga, adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett jogos érdekeinek egyértelmű és bizonyított megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, [email protected], +36-1-3911-400, www.naih.hu )

11. Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az adatkezelési tájékoztató jól látható helyen a weboldalon elérhető. A szolgáltatás további felhasználásával az érintettek a megváltozott adatvédelmi tájékoztató tartalmát tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezés kikérésére nincs szükség.

12. Egyéb rendelkezések

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, adóhatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Magyar Nemzeti Bank, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján egyéb szerv tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett az adatkezelőt megkereshetik. Ezen szervezetek részére adatkezelő – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

13. Az adatkezelési tájékoztatóban használatos fogalmak 

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja

az adatkezelés jogalapja: fő szabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma

14. Cookie policy

Az Adatkezelő weboldalának látogatása során ún. cookie, vagy süti alkalmazása válhat indokolttá, melynek során cookie kerülhet az érintett számítógépére. Egyes sütik elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez, mások információkat gyűjtenek az oldal használatával kapcsolatosan a felhasználói élmény növelése érdekében. Bizonyos sütik eltűnnek a böngésző bezárásával, léteznek azonban olyanok is, melyek hosszabb ideig a számítógépen maradnak.

Az Adatkezelő weboldalán az alábbi sütiket használja:

 1. Munkamenet biztosítására szolgáló sütik:

A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, melyek garantálják a weboldal megfelelő működését. Ezen sütik érvényességi ideje az adott látogatás időtartamára terjed ki, a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdésében rögzített törvényi felhatalmazás alapján az ott foglaltaknak megfelelően történik.

 • Preferenciákat tároló sütik:

Ezen sütik segítségével a weboldal megjegyzi, hogy milyen működési módot választott az érintett (például nyelvválasztás). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia.

A honlap által használt használatot támogató sütik az alábbiak:

 • COOKIE_SUPPORT: “cookie támogatást tesztelő cookie”

Ez a süti segíti az oldalunkon használt tartalomkezelő rendszernek érzékelni, ha egy felhasználó esetleg letiltotta a cookie-k (sütik) használatát. Érvényességi ideje a látogatástól számított 2 évig tart.

Tevékenységet elemző sütik: 

A felhasználói tevékenységet elemző sütik segítségével az Adatkezelő információt gyűjt az érintett weboldal-használati szokásairól annak érdekében, hogy a weboldalt megfelelően lehessen továbbfejleszteni.

 • Google Analytics egyes funkciói

Egyik funkciója segít anonim módon azonosítani, ha egy felhasználó már járt korábban a weboldalon. Érvényességi ideje a látogatástól számított 2 évig tart. Egy további funkciója megakadályozza, hogy az anonim statisztikákat gyűjtő rendszer túl sok adatot kapjon rövid idő alatt. Érvényességi ideje a látogatástól számított 1 percig tart.

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető

el: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Egyes felhasználói tevékenységet elemző sütik esetében nem kizárt, hogy ne csak anonim információkat továbbítson az érintettről azzal, hogy a személyes adatok megismerésének elkerülése érdekében technikai eszközöket és intézkedéseket alkalmazunk (pl. adatmaszkolás), és a kinyert információkat továbbra is a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk.

 • Célzott hirdetési sütik

Ezen sütik használatának célja kettős: biztosítják, hogy az Érintettet érdeklő, vagy az Adatkezelő által tartott hirdetéseket tudjon kiválasztani és megjeleníteni harmadik felek weboldalain. Ezen sütik jellemzően az oldallátogatások tényét, bizonyos meglátogatott termékoldalak, űrlapok, köszönöm oldalak látogatását, időtartalmát, és a használt eszközt rögzítik.

A honlap által használt célzó- és hirdetési sütik az alábbiak:

 • Google Adwords

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető

el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

A sütik beállításának ellenőrzése, a sütik letiltása

Részletes információ az egyes böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken érhetőek el:

 • Google Chrome
 • Firefox
 • Microsoft Internet Explorer 11
 • Microsoft Internet Explorer 10
 • Microsoft Internet Explorer 9
 • Microsoft Internet Explorer 8
 • Safari

15. Vonatkozó jogszabályok

Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet („GDPR”);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének a napja 2020. február 25.